Тыванын «Аныяк малчыннарнын эвилели»-деп  хой-ниити организациязы Президентинин грантылар фондузунун чарлаан конкурузунга 2 удаа тиилекчи болган. 2019 чылда база катап тиилекчилер санынче киргеш,  ажылывыс уламчыладывыс. « 2 ги аныяк малчыннарнын шуулганы»- деп проектиге хамаарыштыр «Аныяк малчыннын школазын» ажыткан бис. Бистин бо ужуражыышкынывыста киржип турар кодээ ажыл-агый эртеминин кандидады, Тыванын кодээ ажыл-агыйынын эртем – шинчилел институдунун улуг эртем ажылдакчызы Монгуш Сонгукчу Сазыг-оолович-биле ужураштывыс.

      Сонгукчу Сазыг-оолович,  «Аныяк малчыннын школазы» - деп проективис, бистин аныяк малчыннарывыска уксаадылга ажылын канчаар шын чорударынын дугайында тайылбыр ажылды чортурун база малдын чемин шын белеткеп аарын тайылбырлаар деп планныг бис. Кезек малчыннарны кезип, район администарцияларында кодээ ажыл-агый управлениелеринин дузазы-биле семинарларны кылып эгелээн турган болгай бис.  Бо уеде КОВИД -19 деп инфекциялыг аарыг дээш ажыдывыс ара доктаан, ынчалза-даа малчыннарывыска онлайнсеминар ооредилгени эртирип, ажылывыс уламчылаар-дыр бис. Уксаадылга ажылынын дугайында тыртырган видеосеминарны бистин сайтывыстын  (смж.рф) «Галерея» - деп арнында салып, силерни ооренип коорунче кыйгырдывыс.

­