Аржаан сумузунун 2018 чылдын "Аныяк ог- булеге кыштаг" деп толевилелдин киржикчилери Алуна Игорьевна биле Борис Чечек - оолович Сурунчуктер кыштаглаашкыны онча - менди эрткен.
     Аныяк ог - буле бо чылын 200 баш шээр малын Ойдуптарнын ог- булезинге дамчыдарынга белен. Боттары богунгу хуннерде, часкы тарылгазын ногаа- аймаан, картофельди олуртурлар. Суму чагыргазынын коллективи картошка, ногаа- аймаанын урезиннер - биле аныяктарга дузаны каткан.

­